top of page

Mooi Mariska

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mooi Mariska  

 1. Toepasselijkheid

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en transacties tussen Mooi Mariska en haar opdrachtgevers. Mooi Mariska accepteert geen algemene voorwaarden van andere partijen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

  2. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

  3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de essentie van deze algemene voorwaarden.

  4. De opdrachtgeven aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment van reserveren en/of boeken van een dienst en/of product van Mooi Mariska.

 2. Algemeen

  1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de opdracht tijdig aan Mooi Mariska kenbaar worden gemaakt.

  2. Identiteit ondernemer: Mooi Mariska, Suezpad 29,3067 MX Rotterdam, info@mooimariska.nl, www.mooimariska.nl, 0613561797, kvk69927936 bank nummer: NL98KNAB 0258290420

 3. Totstandkoming boeking

  1. Een boeking komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling, telefonisch, schriftelijk of digitaal een aanbod van Mooi Mariska aanvaardt.

  2. Opdrachtgever erkent kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de algemene voorwaarden van Mooi Mariska.

  3. De eerst uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk, zetfouten en verschrijvingen evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

  4. Een offerte heeft een geldigheid van 30 dagen tenzij nadrukkelijk anders vermeld. Opdrachtformulieren bruidsstyling is rechtsgeldig na ondertekening.

  5. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 4. Reiskosten

  1. De door Mooi Mariska gemaakte reiskosten voor haar werkzaamheden zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden gebaseerd op een kilometervergoeding a €0.21 per kilometer. Parkeer en overnachtingskosten worden doorberekend aan de opdrachtgever.  

 5. Betaling

  1. Betaling van het factuurbedrag dient 14 dagen voor de bruidsstyling plaats te vinden of binnen 30 dagen na factuurdatum.

  2. Betalingen kunnen contant, per bank of factuur worden voldaan. Alle prijzen zijn inclusief btw.

  3.  14 dagen voor de huwelijksdag dient het verschuldigde bedrag te zijn voldaan, mits anders overeengekomen.

  4. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de wettelijke rente verschuldigd over het gehele factuur bedrag, ingaande op de datum van opeisbaarheid van het te betalen bedrag.

  5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Mooi Mariska moet maken ter inning van het door opdrachtgever aan haar verschuldigde, komen ten laste van de opdrachtgeven.

 6. Overmacht

  1. In geval van overmacht waaronder ziekte kan Mooi Mariska te allen tijden de opdracht gedeeltelijk of gehele annuleren. Facturering wordt daartoe evenredig aangepast.

  2. Bij opdrachten voor bruidsstyling zal Mooi Mariska zich inspannen een collega te vinden die de opdracht eventueel kan overnemen. Een garantie voor beschikbaarheid kan echter nimmer worden gegeven.

  3. In geval van overmacht kan de opdrachtgever Mooi Mariska niet tot schadevergoeding aanspreken.

 7. Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

  1. Indien de opdrachtgever een overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Mooi Mariska gemaakte kosten, zoals de proefsessie, reiskosten en kosten waaronder de vergoeding aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door opdrachtgever vergoed worden.

  2. Geboekte opdrachten kunnen door opdrachtgever tot de 14e dag voor de opdracht kosteloos worden geannuleerd. Reeds gedane betalingen worden gerestitueerd. Met uitzondering van  de bruidsstyling.

  3. Indien de geboekte opdracht wordt geannuleerd, is de opdrachtgever de volgende annuleringskosten verschuldigd:

   1. Bij annulering vanaf de 14e dag tot de 7e dag voor de opdracht 50%. Met uitzondering van de bruidsstyling

   2. Bij annulering vanaf de 6e dag voor de opdracht 100%. Met uitzondering van de bruidsstyling

   3. Annulering bruidsstyling;1) Annulering vanaf 14 dagen na de proefsessie, zie dagtekening opdrachtenformulier, tot 14 dagen voor de huwelijksdag 50% annuleringskosten. 2) annulering 14 dagen voor het huwelijk 100%.

 8. Aansprakelijkheid en schade

  1. Mooi Mariska zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

  2. Mooi Mariska is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Mooi Mariska is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en /of niet volledige gegevens.

  3. Reclamaties dienen uiterlijk binnen 2 werkdagen na het uitvoeren van de opdracht, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Mooi Mariska te worden ingediend.

  4. Mooi Mariska sluit elke aansprakelijkheid uit, en wijst mogelijke schadeclaims, zowel direct als indirect, van de hand welke ontstaan uit omstandigheden die niet te wijten zijn aan opzet of grove nalatigheid van Mooi Mariska en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet aan Mooi Mariska kunnen worden toegerekend.

  5. Voor schadevergoedingen komt alleen in aanmerking die schade waartegen Mooi Mariska is verzekerd en die door de verzekeraar wordt vergoed. Niet voor vergoeding in aanmerking komen gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade.

 9. Persoonsgegevens

  1. Gegevens van de opdrachtgever zullen niet aan derde worden doorgegeven en alleen gebruikt worden voor en door Mooi Mariska.

  2. Beeldmateriaal gemaakt door Mooi Mariska of aangeleverd via derde zullen uitsluitend onder toestemming, middels opdrachtformulier of mondeling toestemming, van de opdrachtgever worden gebruikt op Social Media/Website.

 10. Wijzigingen en vindplaats van deze voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de internetsite van Mooi Mariska, te weten www.mooimariska.nl verwijzing naar de algemene voorwaarden bevinden zich op het opdrachten formulier.

  2. Van toepassing is steeds de laatste versie ofwel de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 1. Slotbepaling

  1. Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst die tussen de opdrachtgever en Mooi Mariska bestaat is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst tussen Mooi Mariska en de opdrachtgever of enige overeenkomst die daarvan het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de Nederlandse rechter.

  3. Partijen zullen pas een beroep op de rechten doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

bottom of page